Twee nieuwe bestuursleden HVC benoemd

Op 18 oktober 2023 is een extra Algemene Ledenvergadering van de HVC gehouden, zoals was aangekondigd in de laatste nieuwsbrief. Naast het voltallige bestuur waren vier leden aanwezig, en er waren twee berichten van verhindering.

Na de opening van de vergadering gaf de voorzitter aan dat de voordracht nodig is om het bestuur op sterkte te houden. Er waren geen tegenkandidaten voorgesteld, zodat het bestuur de ledenvergadering twee bestuursleden voordroeg in de personen van:

Gerard van den Akker, wonende te Capelle, 69 jaar 
Werkzaam geweest in beleid, marketing, communicatie en als laatste bij Albeda Collega als coördinator examens. Daarnaast gemeenteraadslid geweest in Capelle (1996-2003), waarvan 4 jaar als wethouder. 
Lid van de cliëntenraad ANBO.
Motivatie: Wil graag tijd vrijmaken en me inzetten voor HVC. Vooral bijdragen aan meerjarenbeleid en continuïteit is mijn doel. 

Cor Schaatsbergen, wonende te Capelle, 54 jaar 
Op dit moment werkzaam als docent wetgeving vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen. Tevens ben ik lid van de gemeenteraad in Capelle aan den IJssel en vervul vanuit die positie verschillende nevenfuncties waaronder ook het lidmaatschap in de commissie Bestuur en Veiligheid binnen de VNG (Vereniging voor Nederlandse Gemeenten). Hiernaast ben ik voorzitter van de landelijke vereniging voor Veiligheidsadviseurs (VVA). 
Motivatie: Maatschappelijk en betrokkenheid bij mijn omgeving zijn belangrijke drijfveren die ik ook binnen het bestuur van de HVC tot uitdrukking zal willen laten komen. 

Vanuit de aanwezige leden werden vragen gesteld over de verenigbaarheid van het lidmaatschap van de gemeenteraad met het bestuurslidmaatschap van de HVC. Dit is gecheckt bij de gemeente, en is geen beletsel. Mocht er sprake zijn van conflicterende belangen, dan zal de betrokkene niet deelnemen aan de beraadslagingen en besluitvorming binnen het bestuur.
Vervolgens werden er enkele vragen van meer persoonlijke aard gesteld, die naar tevredenheid van de vraagsteller werden beantwoord.

Ook wordt de vraag gesteld of met deze benoemingen het bestuur op sterkte is. De voorzitter gaf aan dat de huidige penningmeester wegens drukke werkzaamheden zijn bestuurslidmaatschap gaat neerleggen per 1 april 2024. Met deze benoemingen is het bestuur op sterkte, en ook het penningmeesterschap weer geborgd.

Vervolgens werden de kandidaten per acclamatie benoemd als bestuurslid.

In de extra Algemene Ledenvergadering waren geen mededelingen van het bestuur.

In de rondvraag werden de volgende vragen gesteld:

  1. Wat is het standpunt van het HVC-bestuur m.b.t. eventuele hoogbouw op het PTT-terrein naast het museum?

Antwoord: Het HVC-bestuur heeft kennis genomen van een presentatie van een eerste schets voor bebouwing met hoogbouw, en daarbij aangegeven dat een standpunt pas ingenomen zou worden na een haalbaarheidsonderzoek van dit plan.
Daarvan is het niet meer gekomen. Het HVC-bestuur is geen voorstander van bebouwing hoger dan de huidige invulling van het terrein.

  1. Vanuit de leden wordt aangedrongen op meer zichtbaarheid van het bestuur, meer interactie met de vrijwilligers en meer communicatie. Antwoord: Het bestuur herkent zich goed in de aangedragen punten. Het bestuur werkt aan een nieuw beleidsplan waarin voorstellen staan om aansturing door het bestuur; interactie met vrijwilligers, en communicatie naar en met de vrijwilligers te verbeteren. De vraag vanuit de leden benadrukt het belang van dit nieuwe beleid en deze aanpak.

In de discussie ontstonden al spontane ideeën voor een gerichte aanpak. Deze ideeën neemt het bestuur mee in de verdere uitwerking.

Niets meer aan de orde zijnde sloot de voorzitter de extra Algemene Ledenvergadering met dank voor de aanwezigheid van de leden, en hun inbreng.

De eerstvolgende reguliere ledenvergadering staat gepland op woensdag 20 maart 2024.

Lid worden? Meld je gratis aan

Logo final Main Menu variant